REGULAMIN KONKURSU

I. DEFINICJE

 1. Organizatorem Konkursu jest Dynamic Business Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-483, Zapustna 14/1, zwana dalej ,,Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej ,,Uczestnikiem”, może być każda osoba pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, przyśle zdjęcie dziecka w ubranku marki Kolalik oraz poda swoje imię i nazwisko oraz e-mail w wiadomości prywatnej na adres https://www.facebook.com/Kolalik-528981077132726/?fref=ts
 3. Zwycięzcami Konkursu, zwanym dalej ,,Zwycięzcą”, są trzy osoby, które przyślą najlepsze zdjęcia.
 4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej ,,Nagrodami” to kupony rabatowe na zakupy w sklepie internetowym www.kolalik.pl. Odpowiednio 10% na zakupy powyżej100 zł, 15% na zakupy powyżej 150 zł, 20% na zakupy powyżej 200 zł.


II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.01.2016 r. i kończy się w dniu 31.01.2016 r.
 2.  W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wysłać zdjęcie dziecka w ubranku marki Kolalik
 3. Każdy Uczestnik musi być fanem Kolalika na Facebooku: https://www.facebook.com/Kolalik-528981077132726/?fref=ts
 4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagrody w konkursie otrzyma 3 uczestników.
 7. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.


III. ODPOWIEDZIALOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest przekazać nagrody zwycięzcom podczas zakupów w sklepie internetowym Kolalik kiedy spełni określony warunek minimalnej kwoty zakupów.
 2. Nagroda zostanie przekazana podczas zakupów w formie bonu rabatowego.
 3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: sklep@kolalik.pl, w terminie 14 dni, od zakończenia konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 5. Prawidłowa złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: sklep@kolalik.pl
 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: sklep@kolalik.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Regulamin jest dostępny w opisie postu konkursowego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

 


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Realizuj zamówienie